EN | AM
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

World Trade Center 
Համաշխարհային առևտրի կենտրոն 

The first and second sessions of the Forum took place in Vienna, Austria, from 27 to 29 May 1991 and from 25 to 29 November 1996, respectively; the third in Braga, Portugal, from 2 to 6 August 1998; the fourth in Dakar, Senegal, from 6 to 10 August 2001.

The mandate for the World Youth Forum can be found in paragraph 125 of the World Programme of Action for Youth to the Year 2000 and Beyond, adopted by the General Assembly in 1995 on the tenth anniversary of International Youth Year.

All forms of slavery or practices similar to slavery (such as the sale and trafficking of children, debt bondage and serfdom and forced or compulsory labour, including forced or compulsory recruitment of children for use in armed conflict); the use, procuring or offering of a child for prostitution, for the production of pornography or for pornographic performances; the use, procuring or offering of a child for illicit activities, in particular for the production and trafficking of drugs as defined in the relevant international treaties; or any other work which, by its nature or the circumstances in which it is carried out, is likely to harm the health, safety or morals of children.

Արտահայտություն, որն ընդգրկում է. «ա) ստրկության բոլոր ձևերը կամ ստրկությանը համանման գործելակերպերը, ինչպիսիք երեխաների վաճառքը և թրաֆիքինգը, պարտքի պատճառով կախվածությունն են կամ ճորտային կախվածությունը, ինչպես նաև հարկադիր կամ ստիպողական աշխատանքը, այդ թվում` երեխաների հարկադիր կամ ստիպողական հավաքագրումը զինված ընդհարումներում նրանց օգտագործելու համար, բ) երեխային օգտագործելը, գնելը կամ առաջարկելը մարմնավաճառությամբ զբաղվելու, պոռնոգրաֆիկ արտադրանքի արտադրության կամ պոռնոգրաֆիկ ներկայացումների համար, գ) երեխային օգտագործելը, գնելը կամ առաջարկելը հակաիրավական գործունեությամբ զբաղվելու` մասնավորապես թմրանյութերի արտադրման և շրջանառության համար, ինչպես դրանք սահմանված են համապատասխան միջազգային պայմանագրերում դ) աշխատանքը, որն իր բնույթով կամ իր կատարման պայմաններով կարող է վնասել երեխաների առողջությանը, անվտանգությանը կամ բարոյականությանը» («Երեխայի աշխատանքի վատթարագույն ձևերի արգելման և դրանց վերացմանն ուղղված անհապաղ միջոցառումների մասին» ԱՄԿ-ի թիվ 182 կոնվենցիայի 3-րդ հոդված)

WPRO / WHO Region of the Western Pacific 
ԱՀԿ-ի արևմտախաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջան 

wrap‐up meeting 
եզրափակիչ նիստ 

WSB / Wheat Soya Blend 
ցորենի և սոյայի խառնուրդ 

WSSD / World Summit for Social Development 
Սոցիալական զարգացման համաշխարհային գագաթնաժողով 

WTO / World Trade Organization 
ԱՀԿ / Առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն 

The process in which non-member nations of the world enter into bilateral and multilateral talks with the members of the World Trade Organization to become a member and benefit from globalization of trade and services. 

XDR TB / Extensively Drug Resistant Tuberculosis 
լայնորեն դեղորայքակայուն տուբերկուլոզ 

At the international level, no universally accepted definition of xenophobia exists, though it can be described as attitudes, prejudices and behaviour that reject, exclude and often vilify persons, based on the perception that they are outsiders or foreigners to the community, society or national identity. There is a close link between racism and xenophobia, two terms that are hard to differentiate from each other.

Միջազգային մակարդակում գոյություն չունի «այլատյացություն» տերմինի համընդհանուր ճանաչում գտած սահմանում, սակայն այն կարող է նկարագրվել որպես վերաբերմունքի դրսևորում, նախապաշարմունք և վարքագիծ, որոնց միջոցով մերժվում, բացառվում և հաճախ վատաբանվում են անձինք՝ ելնելով այն համոզմունքից, որ նրանք կողմնակի մարդիկ են կամ օտարներ՝ համայնքի, հասարակության համար և ազգային ինքնության տեսանկյունից: Սերտ կապ գոյություն ունի ռասիզմի ու այլատյացության միջև, և դժվար է տարբերակել այդ երկու տերմինը։

The principal reference work on the United Nations and provides a detailed overview of the Organization's concerns and activities.

Each Yearbook is fully indexed and includes all major General Assembly, Security Council and Economic and Social Council resolutions. Available only in English.

yellow fever 
դեղին տենդ 

Created from a proposal by the Secretary-General to explore imaginative approaches to the challenge of youth employment. Convened by the Secretary-General within the framework of the UN Millennium Declaration. To be carried out in conjunction with the World Bank and the ILO.

Proportion of youths (aged 15-24 years) who smoked or used other tobacco products within 30 days preceding the survey. Notes are made for instances where only cigarette use was considered.

It was formed in 1971 by a group of nuclear supplier countries in order to clarify and interpret the implications of Article III.2 of the 1968 Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT), and to consider procedures regarding exports of nuclear material and equipment in light of the NPT commitments.

If an organization has an advantage of some sort to carry out an activity in comparison to other organizations, this is called comparative advantage. UNDP, e.g., can have a comparative advantage over bilateral donors in cases where a neutral broker is called for, or where its global network brings.

Ազգային քաղաքականության երկխոսության ղեկավար հանձնախումբ 
Steering Committee of the National Policy Dialogue 

օfficer-in-charge 
պաշտոնակատար