EN | AM
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Relate to the third generation of rights - collective rights. Women’s rights are separated as a distinct group of human rights. After the Universal Declaration on Human Rights the UN has adopted more than 100 documents aimed at gender equality, including Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women which is often called Women’s Convention.

Վերաբերում է մարդու իրավունքների երրորդ սերնդին` կոլեկտիվ իրավունքներին: Կանանց իրավունքներն առանձնացվում են որպես մարդու իրավունքների առանձին խումբ: Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրից հետո ՄԱԿ-ն ընդունել է գենդերային հավասարությանն ուղղված ավելի քան 100 փաստաթուղթ, այդ թվում` «Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման կոնվենցիան», որը հաճախ կոչվում է «Կանանց կոնվենցիա»:

A legal document giving authorization required for employment of migrant workers in the host country.

Իրավական փաստաթուղթ՝ տրամադրված այն պետության իրավասու մարմնի կողմից, որը հյուրընկալող երկրում միգրանտ աշխատողներին տալիս է աշխատանքի թույլտվության իրավունք նշված թույլտվության վավերականության ժամկետի ընթացքում։

A migrant worker employed on an offshore instalinstallation lation that is under the jurisdiction of a State of which he or she is not a national (Art. 2(2) (d), International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, 1990).

«Աշխատող միգրանտ, ով վարձվել է աշխատելու ծովակայանքի վրա այն պետության իրավասությամբ, որի քաղաքացին չէ» («Աշխատող միգրանտների և նրանց ընտանիքների անդամների իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ» 1990 թ. միջազգային կոնվենցիայի 2(2) (դ) հոդված)։

workshop 
աշխատաժողով 

There have been different such assemblies, including:

(1) the First at Vienna, Austria, from 26 July to 6 August 1982. Adopted the Vienna International Plan of Action on Aging;
(2) the Second World Assembly on Ageing, held in Madrid, Spain, from 8 to 12 April 2002. Adopted the Madrid International Plan of Action on Ageing.

World Bank 
Համաշխարհային բանկ 

World Bank Group 
Համաշխարհային բանկի խումբ 

World Climate Programme 
Կլիմայի համաշխարհային ծրագիր 

World Conference to Review and Appraise the Achievements of the United Nations Decade for Women 
ՄԱԿ-ի Կանանց տասնամյակի ձեռքբերումները դիտարկելու և գնահատելու հարցերով համաշխարհային խորհրդաժողով 

Annual guide to the economic, social and environmental state of the world provided by the World Bank.
Year included in title of each year's report: 2005 World Development Report, and so forth.
World Development Report 2011: Conflict, Security and Development.
World Development Report 2012: Gender Equality and Development

World Economic Outlook is a survey conducted and published by the International Monetary Fund. It is published twice and partly updated 3 times a year. It portrays the world economy in the near and medium context (4 years). WEO forecasts include the macroeconomic indicators, such as GDP, inflation, current account and fiscal balance of more than 180 countries around the globe. It also deals with major economic policy issues.

World Food Summit 
Պարենի համաշխարհային գագաթնաժողով 

World Health Assembly 
Առողջապահության համաշխարհային վեհաժողով 

World Investment Report 
Համաշխարհային ներդրումային զեկույց 

World Maritime University 
Համաշխարհային ծովային համալսարան 

World Press Freedom Day 
Մամուլի ազատության համաշխարհային օր 

World Programme of Action for Youth 
Երիտասարդությանը վերաբերող գործողությունների համաշխարհային ծրագիր 

World Statistics Pocketbook 
Համաշխարհային վիճակագրության գրքույկ 

World Summit on the Information Society 
Տեղեկատվական հասարակության վերաբերյալ համաշխարհային գագաթնաժողով 

World Telecommunication and Information Society Day 
Հեռահաղորդակցության և տեղեկատվական հասարակության համաշխարհային օր