EN | AM

ԱՀԿ Հարավային Ասիայի տարածաշրջան 
SEARO / WHO Region of the South Asia 

ԱՀԿ-ի Ամերիկայի տարածաշրջան 
AMRO / WHO Region of the Americas 

ԱՀԿ-ի Արևելյան միջերկրական տարածաշրջան 
EMRO / WHO Region of the Mediterranean 

ԱՀԿ-ի արևմտախաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջան 
WPRO / WHO Region of the Western Pacific 

ԱՀԿ-ի Աֆրիկայի տարածաշրջան 
AFRO / WHO Region of the Africa 

ԱՀԿ-ի Եվրոպայի տարածաշրջան 
EURO / WHO Region of the Europe 

ԱՀՀԽԳ / Աֆրիկայի հարցերով հատուկ խորհրդականի գրասենյակ 
OSAA / Office of the Special Adviser on Africa 

Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրերը` ԱՀՌԾ մշակվում են անդամ երկրների կողմից մասնակցային գործընթացի  միջոցով, որում ընդգրկվում են տեղական շահագրգիռ կողմերը, ինչպես նաև զարգացման արտաքին գործընկերները, այդ թվում Համաշխարհային բանկը և Արժույթի միջազգային հիմնադրամը: http://www.gov.am/files/library/29.pdf

A country’s macro-economic, structural and social policies and programmes to promote growth and reduce poverty.Poverty Reduction Strategy Papers are prepared by the member countries through a participatory process involving domestic stakeholders as well as external development partners, including the World Bank and International Monetary Fund. http://www.imf.org/external/np/prsp/prsp.asp

Health financing systems are critical for reaching universal health coverage. Health financing levers to move closer to universal health coverage lie in three interrelated areas:

  • raising funds for health;
  • reducing financial barriers to access through prepayment and subsequent pooling of funds in preference to direct out-of-pocket payments; and
  • allocating or using funds in a way that promotes efficiency and equity.

 

The number of cases of and/or recorded or estimated deaths from all types of diarrhoeal diseases during the most recent year for which valid statistics are available.

A set of measures to reduce or neutralize the impact of natural hazards by reducing social, functional, or physical vulnerability.

Աղետների գնահատման և համակարգման ՄԱԿ-ի միջազգային արձագանքման մեխանիզմ 
UNDAC / United Nations Disaster Assessment and Coordination 

International system using improved terrestrial and satellite technology and ship-board radio systems. It ensures rapid alerting of shore-based rescue and communications authorities in the event of an emergency. In addition, the system alerts vessels in the immediate vicinity and provides improved means of locating survivors.

աղետների ենթակա երկիր 
disaster-prone country 

աղետների ենթակա տարածք 
disaster prone area 

Programme established provide universal access, to all countries and to regional and international organizations, to all types of space-based information and services to support the full disaster management cycle by:

(1) being a gateway to space-information for disaster management support;
(2) serving as a bridge to connect disaster managment and space communities; and
(3) being a facilitator of capacity-building and institutional strengthening, in particular for developing countries.

UNRC led in country inter-agency forum of humanitarian agencies aimed at the establishment and maintenance of emergency response preparedness and response capacities and procedures ensuring coordinated support the national response activities in major emergencies.

աղետների կառավարման շրջափուլ 
disaster-management cycle 

Աղետների կառավարման ուսուցման ծրագիր 
Disaster Management Training Programme 

աղետների պատրաստվածություն և արձագանքում 
DPR / disaster preparedness and response