EN | AM

Օգուտի համատեղ օգտագործման հիմնադրամ 
Benefit-sharing Fund 

օդագնացության սարքավորում 
air navigation facility 

օդակաթիլային ուղիներով փոխանցվող վարակ 
respiratory infection 

օդային անվտանգություն 
air safety 

օդային ուղիների կառավարում 
air traffic management 

օդային պաշտպանության համակարգ 
air-defence system 

օդային ռմբակոծում 
air strike 

Օդանավակայանների միջազգային խորհուրդ 
Airports Council International 

Օդանավերի անօրինական զավթումների դեմ պայքարի մասին կոնվենցիա 
Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft 

Օդանավերում կատարվող հանցագործությունների և մի շարք այլ ակտերի մասին կոնվենցիա 
Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft 

Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին Մոնրեալի արձանագրություն 
The Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer 

Օզոնային շերտի պաշտպանության մասին Վիեննայի կոնվենցիա 
Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer 

Refers usually to the reduction in the layer of maximum ozone concentration about 25 kilometres high in the stratosphere. This reduction in the amount of stratospheric ozone is caused partly by man-made chemicals and partly by as yet unexplained phenomena.

Chemical substance suspected of causing depletion of the stratospheric ozone layer.

օզոնի գետնամերձ շերտ 
ground-level ozone 

Physical protection requirements of disaster victims who no longer have access to normal habitation facilities. Immediate post-disaster needs are met by the use of tents. Alternatives may include polypropylene houses, plastic sheeting, geodesic domes and other similar types of temporary housing.

օթևանի տրամադրում 
shelter delivery 

ՕԹՓԲ / օփիոիդային թմրամոլության փոխարինող բուժում 
OST / Opioid substitution therapy 

An entity that has a parent body, to which it reports and/or on which it depends. The Commission on Population and Development, for example, is a subsidiary body of the Economic and Social Council.

The obligation to facilitate means to engage proactively in activities that strengthen people's ability to meet their own needs.

ՕՀԿ / Օդերևութաբանության համաշխարհային կազմակերպություն 
WMO / World Meteorological Organization 

ՕՊՎ (պոլիոմելիտի դեմ պատվաստանյութ) 
OPV / Oral Polio Vaccine (vaccine against poliomyelitis) 

1. Տվյալ երկրի քաղաքացի չհանդիսացող անձ։ 2. Այլ պետության պատկանող կամ այլ պետության հպատակություն ունեցող անձ։

A person who is not a national of a given State; a person belonging to, or owing an allegiance to, another State.

 

 

The trade body to which most scheduled international airlines belong. It has traditionally provided a forum in which interline agreements and other commercial arrangements, as well as tariffs can be agreed. It has an increasing role in negotiating improved airways and access to airports.

Կայուն զարգացման օրակարգ 2030 

A set of principles and actions for development on an environmentally sustainable basis, adopted at UNCED, at Rio de Janeiro, in 1992.

The official biennial calendar of conferences and meetings of the United Nations as recommended by the Committee on Conferences to the General Assembly for approval, contained in the report of the Committee to the Assembly and issued as an official document.

A meeting or session that is listed in the official United Nations calendar of conferences and meetings and that, therefore, has the right to request and receive conference services according to its entitlement.

Usually designates a meeting that all members and observers (States or others) may attend. One speaks of an intergovernmental body “meeting in plenary” (see also Official meeting).

օրենքի առջև հավասարություն 
equality before the law 

Օրենքին չհակասող, օրենքին համապատասխանող կամ օրենքով թույլատրված

Not contrary to law; permitted by law.

Միգրանտ, որը մուտք է գործել երկիր օրինական ճանապարհով և երկրում մնում է ընդունման համար հիմք հանդիսացող չափորոշիչներին համապատասխան։ 

A migrant who entered a country legally and remains in the country in accordance with his/her admission criteria.

Քաղաքացի չհանդիսացող անձի օրինական մուտքը երկիր, այդ թվում՝ վավեր իմիգրացիոն (ներգաղթային) վիզայով։

Legal entry of an alien into the country, including under a valid immigrant visa.

Աշխատող միգրանտ կամ նրա ընտանիքի անդամները, որոնք իրավասու են մուտք գործելու, գտնվելու և աշխատանք տրամադրող պետությունում կատարելու վարձատրվող աշխատանք՝ այդ պետության օրենսդրությանը և այն միջազգային պայմանագրերին համապատասխան, որոնց այդ պետությունը կողմ է («Աշխատող միգրանտների և նրանց ընտանիքների անդամների իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ» 1990 թ. միջազգային կոնվենցիայի 5(ա) հոդված)։

A migrant worker or members of his/her family authorized to enter, to stay and to engage in a remunerated activity in the State of employment pursuant to the law of that State and to international agreements to which that State is a party (International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, 1990).

Օրինական դարձնելու գործողությունը. իրավական հաստատում ստացած թույլտվություն կամ հիմնավորում: 

The act of making lawful; authorization or justification by legal sanction.

Shorthand for the Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making, and Access to Justice in Environmental Matters, negotiated under the auspices of UNECE, adopted in Aarhus, Denmark and entered into forcein 2001.

Որևէ սուբյեկտի ձեռնարկատիրական գործունեության տեղափոխումը մեկ այլ երկիր։

In general terms, describes the relocation of support/administrative/business services from one country to another. It can take two different forms: offshore insourcing and offshore outsourcing. Offshore insourcing is characterized by the relocation of business processes to another country while still being kept in-house, and offshore outsourcing is when the business processes are contracted out to a different entity/company in another country.