EN | AM

ՏԱԾ / Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային ծրագիր 
NTP / National TB Program 

Founded 1 January 1999, since when the euro became currency of 11 of the 15 member States of European Union, as laid down by the Treaty on European Union signed 7 February 1992 at Maastricht. Greece became the twelfth member on 1 January 2001. These countries are collectively referred to as euro zone.

Deployed since December 1994 under S/Res/968 (1994) to monitor ceasefire on the Tajik-Afghan border and within the country. When the Mission ended, in 2000, the Department of Political Affairs (DPA) established in the country the United Nations Tajikistan Office of Peace-building (UNTOP).

Superseded by United Nations Tajikistan Office of Peace-building

The G-15 provides a platform for articulation of common perceptions on the world situation and promotion of economic development through South-South cooperation and North-South dialogue.  Based on the common goal of enhanced growth and prosperity, the G-15 was established by 15 developing countries during the Ninth Summit of the Non-Aligned Movement in September 1989. As of August 2008, the G15 had expanded to 18 countries.
 

տարածաշրջանային գրասենյակ 
RO / Regional Office 

Պարտադիր բնույթ չկրող խորհրդատվական համաժողովներ, որոնցում տարածաշրջանային մակարդակով համախմբվում են պետությունների, քաղաքացիական հասարակության (հասարակական կազմակերպությունների) և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչները՝ միգրացիայի հետ կապված հարցերը համատեղ քննարկելու նպատակով։ Որոշ տարածաշրջանային խորհրդատվական գործընթացների (ՏԽԳ-ների) կարող են մասնակցել նաև այլ շահագրգիռ կողմեր (օրինակ՝ հասարակական կազմակերպություններ կամ քաղաքացիական հասարակության այլ ներկայացուցիչներ): 

Non-binding consultative fora, bringing representatives of States, civil society (Non Governmental Organizations) and international organizations together at the regional level to discuss migration issues in a cooperative manner (e.g. Budapest process, Puebla process, Manila process, Migration Dialogue for Southern Africa (MIDSA)).

տարածաշրջանային կոմիտե 
RC / Regional Committee 

տարածաշրջանային տեղեկատու լաբորատորիաներ (ԱՀԿ) 
RRLs / Regional Reference Laboratories (WHO) 

տարածաշրջանային տնօրեն 
RD / Regional Director 

The proportion of the population with the health condition or disease in a given time. Expressed in 100, 1000, 10 000 or 100 000 population.

ՄԻԱՎ-ի տարածվածությունը, որը սովորաբար տրվում է տոկոսային արտահայտությամբ, քանակապես ներկայացնում է բնակչության մեջ այն անձանց բաժնեմասը, որոնց մոտ ժամանակի որոշակի պահի արձանագրվել է ՄԻԱՎ վարակ: ՄԱՁԻԱՀ-ը սովորաբար ներկայացնում է ՄԻԱՎ-ի տարածվածությունը 15-49 տարեկան անձանց շրջանում:

Usually given as a percentage, HIV prevalence quantifies the proportion of individuals in a population who have HIV at a specific point in time. UNAIDS normally reports HIV prevalence among adults, aged 15–49 years.

 

Իրավազորություն որոշակի սահմանված տարածքում առկա կամ այնտեղ բնակվող անձանց մասնակցությամբ տեղի ունեցող դեպքերի նկատմամբ։ Դա նաև այն տարածքն է, որի նկատմամբ տվյալ կառավարությունը, դրա դատարաններից կամ ստորաբաժանումներից մեկն իրավազորություն ունի։

Jurisdiction over cases arising in or involving persons residing within a defined territory. Also a territory over which a government, one of its courts, or one of its subdivisions has jurisdiction.

The principle under international law that States should not attempt to promote secessionist movements or to promote border changes in other States. Conversely, the principle affirms that imposition by force of a border change is an act of aggression.

Ծովի առափնյա շերտ, որի վրա տարածվում է ափամերձ պետության ինքնիշխանությունը։ Տարածքային ծովի լայնությունը չի կարող գերազանցել տասներկու ծովային մղոնը։

Narrow offshore belt of national authority bordering the coast. Traditionally three nautical miles wide, it was widened under the UNCLOS to no farther than 12 nautical miles, measured seaward from the territorial sea baseline.

տարածքային վեճ 
territorial dispute 

Երկիր, որի միջով տեղի են ունենում միգրացիոն հոսքերը (կանոնավոր կամ անկանոն):

The country through which migratory flows (legal or illegal) move.

Ընդհանուր իմաստով՝ պետություն, որի տարածքով ուղևորվում է անձը դեպի նպատակակետ երկիր կատարվող իր ճամփորդության ընթացքում։ «Բոլոր միգրանտ աշխատողների և նրանց ընտանիքների անդամների իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ» 1990 թ. միջազգային կոնվենցիայի 6 (գ) հոդվածի համաձայն՝ «տարանցման պետություն» նշանակում է. «Ցանկացած պետություն, որի միջով անցնում է տվյալ անձը աշխատանք տրամադրող պետություն մեկնելիս կամ աշխատանք տրամադրող պետությունից իր ծագման կամ սովորաբար բնակվելու վայրի պետություն ուղևորվելիս»:

Any State through which the person concerned passes on any journey to the State of employment or from the State of employment to the State of origin or the State of habitual residence (Art. 6(c), International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, 1990).

Դեպի երրորդ նպատակակետ՝ իր ճանապարհին գտնվող երկրի տարածքով անցնող քաղաքացի չհանդիսացող անձին տրամադրվող վիզա։ Տարանցման վիզա, որը թույլ է տալիս այն ունեցող անձին անցնել վիզան տրամադրող պետության տարածքով կամ այնտեղ գտնվել շատ կարճ ժամանակահատվածի՝ սովորաբար 24 կամ 48 ժամվա ընթացքում։

A visa, usually valid for three days or less, for passing through the country issuing the visa to a third destination.

տարանցման վճար 
transit charge 

Փախստականներ, որոնք ժամանակավորապես ընդունվում են որևէ պետության տարածք՝ որևէ այլ վայր վերաբնակեցվելու պայմանով

Refugees who are temporarily admitted in the territory of a State under the condition that they are resettled elsewhere.

Անձինք, որոնք օդով կամ նավով մեկ պետությունից ժամանում են երկրորդ պետության օդանավակայան կամ նավահանգիստ, և որոնց միակ նպատակը իրենց ճամփորդությունը դեպի երրորդ պետություն շարունակելն է։ 

Persons who arrive in a State from another country while in transit to another (third) country destination; and throughout the whole period (up to a maximum of 24 hours from the time of arrival) during which they are in the State, remain on board the craft they arrived on, or in a port or airport secure area, or in the custody of the police.

Ուղևորության ընթացքում կատարվող տարբեր տևողության կանգառներ՝ երկու կամ ավելի երկրների միջև ճամփորդելու ժամանակ։ 

A stopover of passage, of varying length, while travelling between two or more countries, either incidental to continuous transportation, or for the purposes of changing planes or joining an ongoing flight or other mode of transport.

տեխնիկա-տնտեսական ուսումնասիրություն 
prefeasibility study 

Երկու կամ մի քանի մասնակիցների միջև տեղի ունեցող համաձայնեցված գործողություն, որի ընթացքում կատարվում է տեղեկատվության և փորձի փոխանակում որոշակի թեմայի վերաբերյալ՝ սովորաբար կենտրոնանալով պետական կառավարման ոլորտի գործառույթների (օրինակ՝ օրենսդրության և ընթացակարգերի մշակման, ենթակառուցվածքների նախագծման և ներդրման հարցում աջակցության տրամադրման կամ տեխնոլոգիական առաջընթացի ապահովման) վրա։

The sharing of information and expertise on a given subject usually focused on public sector functions (e.g. development of legislation and procedures, assistance with the design and implementation of infrastructure, or technological enhancement).

The purpose and scope of the assessment, review or evaluation, the methods to be used, the standard against which performance is to be assessed or analyses are to be conducted, the resources and time allocated, and reporting requirements, generally conveyed in a written document.

The production of the greatest amount or quality of outcome for any specified level of resources.

Established by General Assembly resolution 40/131of 13 December 1985 and administered by the Secretariat of the Permanent Forum on Indigenous Issues (SPFII), in accordance with the United Nations Financial Regulations and Rules and other relevant provisions.

Superseded by the United Nations Voluntary Fund for Indigenous Peoples, pursuant to paragraph 10 of General Assembly resolution 68/149 adopted of 18 December 2013.
 

In the singular, the term refers simply to any population (urban, rural and so forth) whose ethnicity has an impact on its health, education, social and economic status, and so forth.

In the plural, the term indigenous peoples refers to groups who are politically organized and active, pushing for human rights, self-determination, legal territorial status, control over their resources and their destiny and so forth. 

  • The three terms Aboriginal, indigenous and native are synonyms, the only difference is that in some countries one or the other is more commonly used, e.g. "Aboriginal" is common in Australia and hardly used in the US, where the word "Native Americans" or indigenous is commonly used. In Asia and in Africa the term "tribal" is also commonly used instead of "indigenous".
  • The term "indigenous" is considered the more generic or dominant term, thanks in particular to its usage in international affairs (e.g., "Permanent Forum on Indigenous Issues").

Established by the Human Rights Council in 2007 under Resolution 6/36 as a subsidiary body of the Council.
Supersedes the Working Group on Indigenous Populations.

Տեղաբնիկների հարցերի մշտական համաժողով 
Permanent Forum on Indigenous Issues 

Անձի հարկադիր տեղափոխումն իր տնից կամ երկրից՝ հաճախ զինված ընդհարումների կամ բնական աղետների պատճառով։

A forced removal of a person from his/her home or country, often due to of armed conflict or natural disasters.

Անձ, որը փախուստի է դիմում իր պետությունից կամ համայնքից՝ այնպիսի երկյուղի կամ վտանգի առկայությունից դրդված, որոնց հիմքում ընկած են փախստական դառնալու պատճառներից տարբեր այլ պատճառներ։ Տեղահանված անձը հաճախ հարկադրված է լինում փախուստի դիմել ներքին հակամարտությունների, բնական կամ մարդածին աղետների պատճառով։ 

A person who flees his/her State or community due to fear or dangers other than those which would make him/her a refugee. A displaced person is often forced to flee because of internal conflict or natural or man- made disasters.

Երեք հիմնական տարրերից բաղկացած մարդու իրավունք՝ երկրի տարածքում տեղաշարժվելու ազատություն (Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի (1948 թ.) 13(1) հոդված. «Յուրաքանչյուր ոք ունի տեղաշարժվելու ազատության և բնակության վայր ընտրելու իրավունք յուրաքանչյուր պետության սահմաններում։»), ցանկացած երկրից դուրս գալու իրավունք և իր երկիր վերադառնալու իրավունք (Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի (1948 թ.) 13(2) հոդված. «Յուրաքանչյուր ոք ունի ցանկացած երկրից, այդ թվում՝ իր երկրից դուրս գալու և իր երկիր վերադառնալու իրավունք։»): Տե՛ս նաև «Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին» միջազգային դաշնագրի 12-րդ հոդված։ Տեղաշարժվելու ազատությունը վերաբերում է նաև տեղաշարժվելու ազատության համատեքստում պետությունների միջև տարածաշրջանային մակարդակում ձեռք բերված պայմանավորվածություններին (օրինակ՝ Եվրոպական միություն)։ 

This right is made up of three basic elements: freedom of movement within the territory of a country (Art. 13(1), Universal Declaration of Human Rights, 1948: “Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state.”), right to leave any country and the right to return to his or her own country (Art. 13 (2), Universal Declaration of Human Rights, 1948: “Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.”).

տեղացի փորձագետ/ պաշտոնատար անձ, ազգային փորձագետ 
NPO / National Professional Officer 

Ներքին միգրացիա, որը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ մեկ ուրիշ երկիր մեկնող աշխատողների ստեղծած թափուր աշխատատեղերը համալրվում են երկրի մյուս հատվածներից եկած աշխատողներով, կամ միջազգային միգրացիա, որի անհրաժեշտությունը կարող է զգացվել որևէ երկրում՝ ցածր ծնելիության և մահացության ցուցանիշների հետևանքով բնակչության թվի նվազեցմանը և բնակչության ծերացմանը հակակշռելու համար։ 

Տեղեկատվական և հաղորդակցության տեխնոլոգիաների հարցերով ՄԱԿ-ի աշխատանքային խումբ 
UNICT / United Nations Information and Communication Technologies Task Force 

Տեղեկատվական և հաղորդակցության տեխնոլոգիաների ու զարգացման համաշխարհային դաշինք 
Global Alliance for Information and Communication Technologies and Development 

The set of capacities needed to provide timely and meaningful information to enable individuals and communities threatened by hazards to act in sufficient time and in an appropriate manner to reduce the possibility of personal injury, loss of life and livelihoods, damage to property and the environment, and to prepare for effective response.

Տեղեկատվական հասարակության վերաբերյալ համաշխարհային գագաթնաժողով 
World Summit on the Information Society 

United Nations Conference on Trade and Development publication issued annually. It analyses current trends and major international policy issues regarding information and communication technologies and their use for, and effect on, trade and development.

տեղեկացման քարտ 
report card 

Տեղերում օժանդակության հարցերի վարչություն 
Department of Field Support 

Տե՛ս «տեղում» (sur place) փախստականներ

Անձինք, ովքեր փախստականներ չեն իրենց ծագման երկրից դուրս գալու ժամանակ, սակայն ավելի ուշ փախստական են դառնում (այսինքն, նրանց մոտ առաջանում է հետապնդման զոհ դառնալու հիմնավորված երկյուղ)։ «Տեղում» (sur place) փախստականների մոտ հետապնդման զոհ դառնալու հիմնավորված երկյուղ կարող է առաջանալ նրանց մեկնումից հետո հայրենիքում տեղի ունեցած պետական հեղաշրջման, բռնաճնշման կամ հետապնդման քաղաքականության ներդրման կամ դրա խստացման հետևանքով: Այս կատեգորիային դասվող հայցերը կարող են հիմնվել նաև կացության կամ ապաստարան տրամադրող երկրում ձեռնարկված բարեխիղճ քաղաքական գործունեության տեսակների վրա։

Persons who are not refugees when they leave their country of origin, but who become refugees (that is, acquire a well-founded fear of persecution) at a later date. Refugees sur place may owe their fear of persecution to a coup d’état in their home country, or to the introduction or intensification of repression or persecutory policies after their departure. A claim in this category may also be based on bona fide political activities, undertaken in the country of residence or refuge.

Ցանկացած միջոց, որով փախստականների դրության հետ կապված հարցը կարող է բավարար և մշտական լուծում ստանալ՝ նրանց հնարավորություն ընձեռելով ապրելու բնականոն կյանքով։ Ավանդաբար, որպես այդպիսին դա կարող է լինել կամավոր հայրենադարձությունը, տեղական ինտեգրումը կամ վերաբնակեցումը։ 

Տիեզերագնացների համար փրկարարական աշխատանքների իրականացման, տիեզերագնացների վերադարձման և տիեզերք ուղարկված սարքերի վերադարձման մասին համաձայնագիր 
Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astranauts and the Return of Objects Launched into Outer Space 

Eighth meeting convened by the ACC at Vienna and hosted by UNIDO, 1-3 October 1986.

Variant: Ad Hoc Inter-agency Meeting on Outer Space Activities

տիեզերական տարածություն 
outer space 

Տիեզերական տարածություն արձակված օբյեկտների գրանցման մասին կոնվենցիա (Գրանցման մասին կոնվենցիա) 
Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space (Registration Convention) 

Տիեզերական տարածք ուղարկված օբյեկտների ՄԱԿ-ի ռեգիստր 
United Nations Register on Objects Launched into Outer Space 

Տիեզերական օբյեկտների կողմից հասցված վնասի համար միջազգային պատասխանատվության մասին կոնվենցիա (Պատասխանատվության մասին կոնվենցիա) 
Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects (Liability Convention) 

The International Charter aims at providing a unified system of space data acquisition and delivery to those affected by natural or man-made disasters through authorized users.

Տիեզերքի վերաբերյալ տեղեկատվության միջազգային համակարգ 
International Space Information System 

Տիեզերքից Երկրի հեռահար զոնդավորման վերաբերյալ սկզբունքներ 
Principles Relating to Remote Sensing of the Earth from Outer Space 

Տիեզերքում միջուկային էներգիայի աղբյուրների օգտագործման սկզբունքներ 
Principles Relevant to the Use of Nuclear Power sources in Outer Space 

տիտղոս, անվանադրություն 
appellation 

ՏՀԶԿ / Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպություն 
OECD / Organization for Economic Cooperation and Development 

ՏՀԿ / Տնտեսական համագործակցության կազմակերպություն 
ECO / Economic Cooperation Organization 

A small group of persons who share the same living accommodation, who pool some, or all, of their income and wealth and who consume certain types of goods and services collectively, mainly housing and food.

Household Budget Surveys are national surveys mainly focusing on consumption expenditure. They are conducted in all EU Member States and their primary aim (especially at national level) is to calculate weights for the Consumer Price Index. 

Բնակչության տնտեսական ակտիվության մակարդակը տնտեսապես ակտիվ բնակչության տեսակարար կշիռն է աշխատանքային ռեսուրսների թվաքանակում:

Economic activity rate (Labour force participation rate) is the proportion of the economically active populaion in the labour resources (working-age population). 

տնտեսական աճի խթանում 
promoting economic growth 

Տնտեսական և սոցիալական գործերի վարչություն 
Department of Economic and Soial Affairs 

տնտեսական զարգացման տեմպի անկում 
economic slowdown 

տնտեսական ինտեգրում 
economic integration 

Expenditure, expressed in monetary term for all resources, consumed in a direct and indirect form.

An adjustment program is a detailed economic program that is based on an analysis of the economic problems of the member country and specifies the policies being implemented or that will be implemented by the country in the monetary, fiscal, external, and structural areas, as necessary, in order to achieve economic stabilization and set the basis for self‐sustained economic growth.

Անձ, որն իր ծագման երկրից դուրս բնակություն հաստատելու համար լքում է իր սովորաբար բնակվելու վայրը՝ իր կյանքի որակը բարելավելու նպատակով։ Այս տերմինը հաճախ մոտավոր իմաստով գործածվում է անձանց տարբերակելու համար այն փախստականներից, որոնք փախուստի են դիմում հետապնդումից խուսափելու համար, ինչպես նաև համանմանորեն գործածվում է այն անձանց առնչությամբ, որոնք փորձում են երկիր մուտք գործել առանց օրինական թույլտվության և (կամ) ապաստան հայցելու ընթացակարգերի՝ առանց բարեխիղճ հիմքի կիրառման։ Տերմինը հավասարապես կարող է կիրառվել նաև այն անձանց նկատմամբ, որոնք իրենց ծագման երկիրը լքում են աշխատանք գտնելու նպատակով։

A person leaving his/her habitual place of residence to settle outside his/her country of origin in order to improve his/her quality of life. This term may be used to distinguish from refugees fleeing persecution, and is also used to refer to persons attempting to enter a country without legal permission and/or by using asylum procedures without bona fide cause. It also applies to persons settling outside their country of origin for the duration of an agricultural season, appropriately called seasonal workers.

տնտեսական պատժամիջոց 
economic sanction 

Իրավունքներ, որոնք հավասարության և խտրականության բացառման սկզբունքներին համապատասխան, կոչված են ապահովելու մարդկանց տնտեսական, սոցիալական, մշակութային, նյութական և մտավոր բարեկեցությունը։ Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների արդյունավետ իրականացման համար հաճախ պահանջվում է պետության ակտիվ միջամտությունը։ Միջազգային հանրային իրավունքում այդ իրավունքները թվարկված են «Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների մասին» 1966 թ. միջազգային դաշնագրում. դրանք են՝ աշխատանքի իրավունքը, աշխատանքի արդար և բարենպաստ պայմանների իրավունքը, արհեստակցական միություններ ստեղծելու և դրանց անդամակցելու իրավունքը, գործադուլի իրավունքը, սոցիալական ապահովության իրավունքը, ընտանիքի պաշտպանության իրավունքը, բավարար կենսամակարդակի իրավունքը, բնակարանի իրավունքը, առողջության իրավունքը, կրթության իրավունքը։ 

Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների կոմիտե 
Committee on Economic, Social and Cultural rights 

Տնտեսապես ակտիվ բնակչությունը զբաղվածներն ու գործազուրկներն են, ովքեր հե- տազոտվող ժամանակահատվածում աշխատանքի շուկայում ապահովել են աշխա- տուժի առաջարկը` ապրանքների և ծառայությունների արտադրության համար:

Economically active population (Labour force) is all employed and unemployed population in the reference period, who formed the labour force supply in the labour market for production of goods and services.

Տնտեսապես ոչ ակտիվ բնակչության մեջ ներառվում են անձինք, ովքեր հետազոտվող ժամանակահատվածում չեն աշխատել և աշխատանք չեն փնտրել` չեն եղել զբաղված կամ գործազուրկ:

Economically inactive population (Population out of Labour Force) comprises all persons, who have not worked and have not searched for a job during the reference period: who have not been employed or unemployed. ™

Նախնիներ և հետնորդներ. ընտանիք՝ վերընթաց կամ վայրընթաց գծով ազգականներ

Ancestry and progeny; family, ascending or descending

տուբերկուլոզ 
TB / Tuberculosis 

տուբերկուլոզի բուժման ցուցանիշ 
tuberculosis cure rate 

The number of tuberculosis cases reported per 100 000 population in a given year. Includes all forms of TB.

The ratio of new smear-positive cases notified to the estimated number of new smear-positive cases for a given year.

Tuberculosis is diagnosed in a patient and is reported within the national surveillance system, and then to WHO.

The number of cases of tuberculosis in a population in a year or given period of time. Includes all forms of TB, as are cases of TB in people with HIV. Expressed as number of cases per 100 000 population in a given year.

Estimated number of deaths due to TB for a given year. Includes deaths from all forms of TB and deaths from TB in people with HIV. Expressed as deaths per 100 000 population per year.

Estimated number of tuberculosis cases arising in a given period of time. Includes all forms of TB, as are cases of people with HIV. Expressed as per capita rate.

Մարդկանց թրաֆիքինգի մեջ ներքաշված ցանկացած ֆիզիկական անձ։ (Եվրոպայի խորհրդի 2005 թ. Մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) դեմ պայքարի մասին կոնվենցիա, հոդվ. 4)

Any natural person who is subject to trafficking in human beings as defined in this article. (Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings (2005))

ՏՍԳՎ / Տնտեսական և սոցիալական գործերի վարչություն 
DESA / Department of Economic and Social Affairs 

ՏՍԶԱՀ / Տնտեսական և սոցիալական զարգացման արաբական հիմնադրամ 
AFESD / Arab Fund for Economic and Social Development 

Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966. It entered into force on 3 January 1976.

Abbreviation for “men who have sex with men” or “males who have sex with males”. This term is useful as it includes not only men who self identify as gay or homosexual and have sex only with other men but also bisexual men, and heterosexual men who may, nonetheless at times have sex with other men.
http://data.unaids.org/Publications/IRC-pub03/mentu2000_en.pdf

Ինստիտուցիոնալ, տեխնիկական և ֆիզիկական բնույթի մի շարք երաշխիքների կանոնավոր կիրառումը, որոնք ուղղված են գաղտնիության իրավունքի պահպանմանը՝ անհատական տվյալների հավաքման, պահման, օգտագործման և հրապարակման առնչությամբ։ 

Based at the headquarters of the Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization in Vienna.

Անհատներ, որոնց ինքնությունը կարելի է ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն հաստատել որոշակի հատկանիշի կամ հատկանիշների մատնանշմամբ։ Նման հատկանիշները կարող են ներառել անուն, նույնականացման համար, նյութական հանգամանքներ և ֆիզիկական, հոգևոր, մշակութային, ինչպես նաև սոցիալ–տնտեսական բնութագրիչներ։

ՏՏԵԳ / Տիեզերական տարածության հարցերի եվրոպական գործակալություն 
ESA / European Space Agency 

Կառավարման գործիք, որը կիրառվում է միջամտությունների նախագծումը բարելավելու նպատակոով՝ առավել հաճախ ծրագրային մակարդակում: Այն ներառում է ռազմավարական տարրերի (միջոցներ, արդյունքներ, ազդեցություններ, ներգործություն) և դրանց պատճառահետևանքային հարաբերությունների, ցուցիչների և դրանց հաջողության կամ ձախողման վրա ազդեցություն ունեցող ենթադրությունների և ռիսկերի պարզաբանումը: Այսպիսով տրամաբանական կառուցվածքը օժանդակում է միջամտության պլանավորման, իրականացման և գնահատման գործընթացը:

A management tool used to design projects and programmes. It involves identifying inputs, outputs, purpose (outcomes), and goal (impact), and their causal relationships, related performance indicators, and the assumptions or risks that may influence success and failure. It thus facilitates planning, implementation, monitoring and evaluation of an operation.

տրամախաչվող նպատակներ 
cross‐cutting objectives 

տրիբունալ 
tribunal