EN | AM

Set of indicators, defined by the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs in collaboration with the Department of Peacekeeping Operations, that would warn of looming crises (economic disruption, natural disasters, social breakdown, human rights violations, ethnic unrest etc.).

It is offered by the Humanitarian Early Warning Service (HEWSweb), a global platform for early warning information on natural hazards. Developed by the Inter-Agency Standing Committee (IASC) to foster enhanced humanitarian preparedness, it is supported by a variety of partners including: FAO, WFP, UNICEF, UNHCR, UNDP, OCHA, WHO, the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), and the International Committee of the Red Cross (ICRC), as well as a consortium of international non-governmental organizations.

Վայրի կենդանիների միգրացվող տեսակների պահպանության մասին Բոննի կոնվենցիա 
Bonn Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals 

Միգրացիայի երևույթը հաճախ վերլուծության է ենթարկվում «վանող–ձգող մոդելի» տեսանկյունից, որը մի կողմից ներառում է «վանող» գործոնները (ինչպես, օրինակ՝ տնտեսական, սոցիալական կամ քաղաքական խնդիրներ), որոնք ստիպում են մարդկանց լքել իրենց երկիրը, և մյուս կողմից՝ «ձգող» գործոնները, որոնք գրավում են մարդկանց դեպի նպատակակետ երկիր։

Migration is often analysed in terms of the “push-pull model”, which looks at the push factors, which drive people to leave their country and the pull factors, which attract them to new country.

Founded 11-12 July 1996, Vienna, following agreement, December 1995, Wassenaar (Netherlands), by former members of Coordinating Committee for Multilateral Strategic Export Controls the former COCOM cooperating countries and a number of other countries including Russia and several East and Central European countries.

The WA was designed to promote transparency, exchange of views and information and greater responsibility in transfers of conventional arms and dual-use goods and technologies, thus preventing destabilising accumulations.

The extent to which the data collection strategies and instruments measure what they purport to measure.

Վավերացումը վերաբերում է պայմանագրի «ընդունմանը» կամ «հաստատմանը»։ Միջազգային իրավական համատեքստում՝ «վավերացում» նշանակում է. «նման անվանում ունեցող միջազգային գործողություն, որի միջոցով պետությունը միջազգայնորեն հաստատում է իր համաձայնությունը պայմանագրի պարտադիրության վերաբերյալ» («Միջազգային պայմանագրերի իրավունքի մասին» Վիեննայի 1969 թ. կոնվենցիայի 2(1)(բ) հոդված)։ Վավերացման փաստաթղթային գործիքները, որոնցով սահմանվում է պետության համաձայնությունը, ուժի մեջ են մտնում պայմանավորվող պետությունների միջև փոխադարձ փոխանակման, ավանդապահին դրանք ի պահ հանձնելու կամ պայմանավորվող պետություններին կամ ավանդապահին դրանց մասին ծանուցման պահից, եթե այդպես են պայմանավորվել (16-րդ հոդված)։ Ներպետական համատեքստում դա վերաբերում է այն գործընթացին, որի միջոցով պետությունն ինքնին արտահայտում է իր դիրքորոշումը՝ պայմանագրում ամրագրված պարտավորությունների ընդունման մասին։ Մի շարք պետությունների սահմանադրությունների համաձայն, նախատեսվում են ընթացակարգեր, որոնք պետք է պահպանվեն՝ մինչև կառավարությունը կկարողանա ընդունել պայմանագրի պարտադիր բնույթը: 

Ratification refers to the “acceptance” or “approval” of a treaty. In an international context, ratification “is the international act so named whereby a State establishes on the international plane its consent to be bound by a treaty” (Art. 2 (1)(b,) Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969). Instruments of ratification establishing the consent of a State take effect when exchanged between the contracting States, deposited with a depositary or notified to the contracting States or to the depositary, if so agreed (Art.16). In a domestic context, it denotes the process whereby a State puts itself in a position to indicate its acceptance of the obligations contained in a treaty. A number of States have in their Constitutions procedures which have to be followed before the government can accept a treaty as binding.

վատ վերաբերմունք 
maltreatment 

վարարում 
flood 

վարկունակ երկիր 
creditworthy country 

Noun. A person who serves merely for wages. Specifically, a soldier hired into foreign service.

Վարձկանների հավաքագրման, օգտագործման, ֆինանսավորման և ուսուցման դեմ միջազգային կոնվենցիա 
International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries 

վարչական գծով օգնական 
Administrative Assistant 

The Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions, a subsidiary organ of the General Assembly, consists of 16 members appointed by the Assembly in their individual capacity. The major functions of the Advisory Committee are:
(a) to examine and report on the budget submitted by the Secretary-General to the General Assembly;
(b) to advise the General Assembly concerning any administrative and budgetary matters referred to it;
(c) to examine on behalf of the General Assembly the administrative budgets of the specialized agencies and proposals for financial arrangements with such agencies; and
(d) to consider and report to the General Assembly on the auditors’ reports on the accounts of the United Nations and of the specialized agencies.

Անձին իր ազատությունից զրկելու նպատակով պետության իրավասու վարչական մարմնի կողմից իրականացվող միջոց։ Մի շարք երկրների օրենսդրությամբ նախատեսվում է անկանոն կարգավիճակում գտնվող միգրանտներին վարչական կալանքի տակ վերցնելը նրանց կողմից համապատասխան տարածք ժամանելու պահին կամ նրանց արտաքսելու նպատակով: 

վարչական կառավարում 
administrative management 

վարչական վարույթ 
administrative proceeding 

A common set of principles or standards that a group of agencies or organizations have agreed to abide by while providing assistance in response to Complex Emergencies or Natural Disasters. For example, the Principles of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement and Non-Governmental Organisations in Disaster Response Programmes, and the IASC Core Principles of a Code of Conduct for Protection from Sexual Abuse and Exploitation. (OCHA)

Գոյություն ունեն մարդու վարքի մի շարք տեսություններ և մոդելներ, որոնք ուղղորդում են առողջության պահպանմանն ու ուսուցմանն ուղղված ջանքերը` խրախուսելու վարքագծի փոփոխությունները, այսինքն` առողջ, անվտանգ վարքագծերի որդեգրումն ու պահպանումը:  

There are a number of theories and models of human behaviour that guide health promotion and education efforts to encourage behaviour change, i.e. the adoption and maintenance of healthy behaviours.

 

վեհաժողով 
assembly 

վենչուրային հիմնադրամ 
venture fund 

վետո 
veto 

Մարդկանց (փախստականների, ներքին տեղահանման ենթարկված անձանց և այլն) տեղափոխումը սովորաբար երրորդ երկրում գտնվող այլ աշխարհագրական տարածք և միջավայր, ինչպես նաև նրանց ինտեգրումը տվյալ տարածքում և միջավայրին: Փախստականների համատեքստում՝ փախստականների փոխանցումն այն երկրից, որտեղ նրանք ապաստարան են փնտրել այն պետությունում, որը համաձայնել է նրանց ընդունել։ Փախստականներին սովորաբար տրամադրվում է ապաստան կամ որևէ այլ տեսակի երկարաժամկետ կացության իրավունքներ և, շատ դեպքերում, նրանք հպատակագրվելու հնարավորություն ունեն։

The relocation and integration of people (refugees, internally displaced persons, etc.) into another geographical area and environment, usually in a third country. The durable settlement of refugees in a country other than the country of refuge. This term generally covers that part of the process which starts with the selection of the refugees for resettlement and which ends with the placement of refugees in a community in the resettlement country.

Դա ազատ տեղաշարժվելու իրավունքի մեկ այլ հայեցակետ է։ Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի (1948 թ.) 13(2) հոդվածի համաձայն. «Յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի վերադառնալու իր երկիրը»։ «-Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին» 1966 թ. միջազգային դաշնագրի 12(4) հոդվածը սահմանում է՝ «Ոչ ոք չի կարող կամայականորեն զրկվել իր սեփական երկիրը մուտք գործելու իրավունքից»։

Another aspect of the right to freedom of movement. According to Art. 13 (2) of the Universal Declaration of Human Rights, 1948: “Everyone has the right to ... return to his country.” Article 12(2), International Covenant on Civil and Political Rights, 1966 states that: “No one shall be arbitrarily deprived of the right to enter his own country.” Nevertheless, paragraph 3 of the Covenant provides for certain restrictions: “The above-mentioned rights [in Article 12(2)] shall not be subject to any restrictions except those which are provided by law, are necessary to protect national security, public order (ordre public), public health or morals or the right and freedoms of others, and are consistent with the other rights recognized in the present Covenant.”

Ընդհանուր իմաստով, վերաբերում է հետ դառնալու գործողությանը կամ գործընթացին դեպի այն վայր, որտեղից մեկնել է անձը։ Այն կարող է տեղի ունենալ երկրի տարածքային սահմաններում, ինչպես՝ ներքին տեղահանման ենթարկված անձանց (ՆՏԵԱ-ներ) և զորացրված մարտիկների դեպքում, կամ հյուրընկալող (տարանցման կամ նպատակակետ) երկրի և ծագման երկրի միջև՝ ինչպես միգրանտ աշխատողների, փախստականների, ապաստան հայցողների և մասնագիտական որակավորում ունեցող քաղաքացիների դեպքում: Գոյություն ունեն վերադարձի ենթատեսակներ, որոնց միջոցով կարելի է բնութագրել, թե ինչպես է վերադարձն իրականացվում,  օրինակ՝ կամավոր, հարկադիր, աջակցվող և ինքնաբուխ վերադարձ, ինչպես նաև այնպիսի ենթատեսակներ, օրինակ՝ հայրենադարձություն (փախստականների դեպքում), որոնց միջոցով բնութագրվում են, թե ովքեր են մասնակցում վերադարձի գործընթացին:

Refers broadly to the act or process of going back. This could be within the territorial boundaries of a country, as in the case of returning IDPs and demobil- ized combatants; or from a host country (either transit or destination) to the country of origin, as in the case of refugees, asylum seekers, and qualified nationals. There are subcategories of return which can describe the way the return is implemented, e.g. voluntary, forced, assisted and spontaneous return; as well as sub- categories which describe who is participating in the return, e.g. repatriation (for refugees).

Իր ծագման երկիր կամ սովորաբար բնակվելու վայր վերադարձող անձի տեղաշարժը, սովորաբար՝ առնվազն մեկ տարի այլ երկրում անցկացնելուց հետո։ Այս վերադարձը կարող է կամ չի կարող կամավոր լինել: Վերադարձ ենթադրող միգրացիան ներառում է կամավոր հայրենադարձությունը: 

The movement of a person returning to his/her country of origin or habitual residence usually after spending at least one year in another country. This return may or may not be voluntary. Return migration includes voluntary repatriation.

Refugees who have returned to their country or community of origin.

An accounting term that gets used broadly, but, in general, it refers to operating costs not directly related to the goods and services that a company is in business to provide. (I.e. these costs do not include or are not related to direct labour, direct materials or third-party expenses that are billed directly to customers.) Such costs typically include accounting fees, advertising, insurance, interest, legal fees, labour burden, rent, repairs, supplies, taxes, telephone bills, travel expenditures, and utilities.

Անձի կրկին ընդգրկվելը խմբի կամ գործընթացի մեջ կամ կրկին միավորվելը խմբին կամ գործընթացին, օրինակ՝ միգրանտի կրկին ընդգրկվելն իր ծագման երկրի կամ սովորաբար բնակվելու վայրի հասարակությունում կամ կրկին միավորվելն այդ հասարակությանը։ 

Re-inclusion or re-incorporation of a person into a group or a process, e.g. of a migrant into the society of his country of origin.

Վերադարձ ենթադրող միգրացիայի համատեքստում, վերադարձող միգրանտի կողմից նրա ծագման երկրի հասարակության արժեքները, ապրելակերպը, լեզուն, բարոյական սկզբունքները, գաղափարախոսությունը և ավանդույթները կրկին որդեգրելը։

Re-adoption on the part of the returning migrant of the values, way of living, language, moral principles, ideology, and traditions of the country of origin’s society.

Վերադարձ ենթադրող միգրացիայի համատեքստում` միգրանտի կրկին ընդգրկվելն իր ծագման երկրի սոցիալական կառույցներում: Մի կողմից, դա ներառում է անձնական կապերի ստեղծումը (ընկերներ, ազգականներ, հարևաններ), իսկ մյուս կողմից՝ քաղաքացիական հասարակության կառույցների (միավորումներ, ինքնաաջակցման խմբեր և այլ կազմակերպություններ) ձևավորումը: 

Reinsertion of a migrant into the social structures of his/her country of origin. This includes on the one hand the creation of a personal network (friends, relatives, neighbours) and on the other hand the development of civil society structures (associations, self-help groups and other organizations).

Վերադարձ ենթադրող միգրացիայի համատեքստում գործընթաց, որի միջոցով միգրանտը կրկին ընդգրկվում է իր ծագման երկրի տնտեսական համակարգում և հնարավորություն է ստանում հոգալու իր ապրուստը: Զարգացման տեսանկյունից` տնտեսական վերաինտեգրման նպատակն է նաև օտար երկրում ձեռք բերված «նոու հաուի» օգտագործումը՝ իր ծագման երկրի տնտեսական և սոցիալական զարգացումը խթանելու նպատակով: 

Reinsertion of a migrant into the economic system of his/her country of origin. The migrant shall be enabled to earn his/her own living. In developmental terms, economic reintegration also aims at using the know- how which was acquired in the foreign country to promote the economic and social development of the country of origin.

վերալիազորում 
re-authorization 

վերականգնողական առողջություն և հետազոտություն 
RHR / Reproductive Health and Research 

վերականգնողական հաստատություն 
convalescent home 

Որևէ առանձնահատուկ իրի վերադարձ դրա օրինական սեփականատիրոջը կամ դրա կարգավիճակի վերականգնում, փոխհատուցում կամ հատուցում մեկ ուրիշին պատճառված վնասի դիմաց, փոխհատուցում մեկ ուրիշի նկատմամբ ոչ իրավաչափ արարքի կատարումից ստացված օգուտների համար

Return or restoration of some specific thing to its rightful owner or status; compensation or reparation for the loss caused to another; compensation for benefits derived from a wrong done to another.

A set of measures aimed at restoring normal living conditions through the repair and reestablishment of vital services interrupted or degraded by a disaster or emergency.

վերականգնում, ռեգեներացիա 
regeneration 

Peers are colleagues. A peer review is a review among colleagues on a similar level. For example, a programme officer can submit a draft document to one of UNDP’s networks, and other programme officers (the peers) will review it.

Միջամտության կատարողականի պարբերական կամ մերթ ընդ մերթ գնահատում: Հաճախ «գնահատումը» կիրառվում է առավել ընդգրկուն և խորը գնահատման համար, քան վերանայումը: Վերանայումները հակված են շեշտադրելու ծրագրի գործառնական կողմերը: Երբեմն «վերանայում» և «գնահատում» եզրույթները օգտագործվում են որպես հոմանիշներ:

An assessment of the performance of an operation, periodically or on an ad hoc basis. A review is more extensive than monitoring, but less than evaluation. An evaluation is more comprehensive, and places greater emphasis on results, relevance and sustainability.

«Պայմանագրի ստորագրման, վավերացման, ընդունման, հաստատման կամ դրան միանալու ժամանակ ցանկացած ձևակերպմամբ և ցանկացած անվանումով՝ պետության կողմից արված միակողմանի հայտարարություն, որի միջոցով նա ցանկանում է բացառել կամ փոփոխել պայմանագրի որոշակի դրույթների իրավական ուժը դրանք տվյալ պետության նկատմամբ կիրառելիս» («Միջազգային պայմանագրերի իրավունքի մասին» Վիեննայի 1969 թ. կոնվենցիայի 2 (1) (դ) հոդված)։

A unilateral statement, however phrased or named, made by a State, when signing, ratifying, accepting, approving or acceding to a treaty, whereby it purports to exclude or to modify the legal effect of certain pro- visions of the treaty in their application to that State (Art. 2 (1)(d), Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969).

վերապատրաստման ծրագիր 
training programme 

վերարտադրելիություն 
reproducibility 

վերարտադրողական առողջության և ընտանիքի պլանավորման ծառայություններ 
reproductive health and family planning services 

վերարտադրողական առողջության իրավունք 
right to reproductive health 

Reproductive health is a state of complete physical, mental, and social wellbeing, and not merely the absence of disease and infirmity, in all matters relating to the reproductive system and to its functions and processes. Reproductive health therefore implies that people are able to have a satisfying and safe sex life, the capacity to reproduce, and the freedom to decide if, when, and how often to do so.

Մարդաբանության և զարգացման հարցերով Կահիրեի միջազգային խորհրդաժողովի (1994 թ.) կողմից ընդունված Գործողությունների ծրագրի համաձայն՝ վերարտադրողական իրավունքներն ամուսնացած զույգի և անհատի հիմնական իրավունքներն են՝ ազատ և պատասխանատու կերպով որոշելու իր երեխաների թիվն ու նրանց ծնվելու ժամկետներն ու վայրը և այդ նպատակով ունենալ պտղաբերության կարգավորման ապահով ու արդյունավետ ծառայություններից օգտվելու հնարավորություն։ Վերարտադրողական իրավունքները նաև ներառում են զույգի կամ անհատի վերարտադրողական վարքագծի հետ կապված որոշումներն առանց խտրականության և հարկադրանքի կայացնելու իրավունքը, ինչպես որ նախատեսված է մարդու իրավունքների վերաբերյալ փաստաթղթերով։ 

According to the Platform of Action adopted by the Cairo international conference on anthropology and development (1994), the reproductive rights are the major rights of the married couple and individual to decide, in a free and responsible manner, the number of children, the place and time of childbirth, to make use of the relevant information and means to regulate fertility and as well as the accessibility of high standards of sexual and reproductive health. The reproductive rights also include the right to make the couple's and the individual's reproductive behavior- related decisions free from discrimination, coercion and crime, as it has been stipulated by documents on human rights.

The average number of daughters a hypothetical cohort of women would have at the end of their reproductive period if they were subject during their whole lives to the fertility rates and the mortality rates of a given period. It is expressed as number of daughters per woman.

Down‐stream activities include direct contact with the people who will subsequently benefit. Upstream activities, on the contrary, work on a policy level, and are much more abstract and indirect. 

Մեթոդներ, որոնք օգտագործվում են գնահատման ընթացքում ձեռք բերված տեղեկությունը գործի մեջ դնելու և մեկնաբանելու համար:

Methods used to process and analyze information.

An examination of a situation, its elements and their relations.

ՎԶԵԲ / Վերականգնման և զարգացման եվրոպական բանկ 
EBRD / European Bank for Reconstruction and Development 

ՎԶՄԲ / Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկ 
IBRD / International Bank for Reconstruction and Development 

Վիեննայում ՄԱԿ-ի գրասենյակ 
UNOV / United Nations Office in Vienna 

Տվյալ պետության տարածք մուտք գործել, այդ տարածքը լքել կամ այդ տարածքով անցնել ցանկացող՝ քաղաքացի չհանդիսացող անձի անձնագրում կամ ինքնությունը հաստատող վկայականում կատարվող հաստատում պետության իրավասու մարմինների կողմից, որը վկայում է այն մասին, որ, վիզայի տրամադրման պահին, տվյալ մարմնի համոզմամբ՝ փաստաթղթերի տերը համապատասխանում է քաղաքացիություն չունեցող այն անձանց կատեգորիային, ովքեր, տվյալ պետության օրենսդրության համաձայն, կարող են մուտք գործել տվյալ պետություն, լքել կամ տարանցել այդ պետությունով։ Վիզայով սահմանվում են տվյալ պետություն ընդունման չափորոշիչները։ Միջազգային գործելակերպում առկա է միտում դեպի մեքենայաընթեռնելի վիզաների տրամադրումը, որոնք համապատասխանում են ԻԿԱՕ (Քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպության) ստանդարտներին, և տպված են պաշտպանիչ հատկանիշներ պարունակող պիտակների վրա։

An endorsement by a consular officer in a passport or a certificate of identity that indicates that the officer, at the time of issuance, believes the holder to fall within a category of non-nationals who can be admitted under the State’s laws. A visa establishes the criteria of admission into a State. International practice is moving towards issuance of machine-readable visas which comply with ICAO (International Civil Aviation Organization) standards, printed on labels with security features.

Ազգային իրավասու մարմինների կողմից կայացված որոշում՝ վիզայի համար դիմումը մերժելու վերաբերյալ: Մերժման համար հիմք կարող է լինել, այդ թվում՝ հանրային կարգի, հանրային առողջության պահպանման նկատառումներով կամ դիմողի մոտ ոչ բավարար միջոցների առկայության պատճառով և այլն:

վիճակագրական հսկման քարտ 
statistical control chart 

Statistical Division, Department of Economic and Social Affairs. An annual compilation of international economic, social and environmental statistics on more than 200 countries and areas, compiled from sources including United Nations agencies and other international, national and specialized organizations.

N.B. The name of the publication is Statistical Yearbook; in official United Nations documents, however, it is often referred to as the United Nations Statistical Yearbook to distinguish it from other statistical yearbooks.

Ոչ հազվադեպ՝ վիճակագրությունը հիշատակում է միայն ագրեգացված ցուցանիշները, օրինակ՝ մեկ չնչին ընկնող եկամտի մակարդակը։ Տվյալները գենդերային առումով չեզոք են, այսինքն՝ չեն մասնավորեցնում տվյալ հասարակությունում սեռերի միջև հարաբերությունները։ Փաստացի, եթե եկամտի մակարդակը հաշվարկվում է տղամարդկանց և կանանց խմբերի համար առանձին, բավականին հաճախ պարզվում է, որ այն տղամարդկանց դեպքում ավելի բարձր է։ Կամ, ինչպես ղեկավար պաշտոնների դեպքում, վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ կանայք չեն զբաղեցնում պատասխանատու պաշտոններ, այլ սովորաբար զբաղեցնում են տեղակալների պաշտոններ։ Այսպիսով, ապախոշորացված տվյալները հնարավորություն են տալիս պարզել, թե որ ոլորտներում են կանայք (հազվադեպ՝ տղամարդիկ) անբարենպաստ պայմաններում և այդպիսով որտեղ է անհրաժեշտ հատուկ ջանքեր գործադրել վերականգնելու գենդերային խախտված հավասարակշռությունը։

Gender-based division of statistical data. Not infrequently the statistics mentions only the aggregated figure, e.g., per capita income level or the total number of leaders. The data are gender neutral, i.e. they do not specify the relations between sexes in a given society. In fact, if income level is computed separately for the groups of men and women, it turns out, quite often, that it is higher for men. Or, as was the case with leaders, statistics demonstrates that women do not hold the responsible positions and usually hold the positions of deputies. Thus, disaggregation of data provides an opportunity to find out in which sectors women (more seldom men) are in an unfavorable situation and where, hence, special efforts are required to restore the upset gender balance.

Վիճակագրության ամենամսյա տեղեկագիր 
Monthly Bulletin of Statistics 

Established in 1947, the Statistical Commission oversees the work of the United Nations Statistics Division, and is one of the nine functional commissions of the Economic and Social Council. The Commission, which is made up of 24 Member States holding four-year terms, considers special issues of concern in international statistical development, methodological issues, coordination and integration of international statistical programmes, support of technical cooperation activities in statistics and organizational matters.

Վիշնևսկայա-Ռոստրոպովիչ հիմնադրամ 
VRF / Vishnevskaya-Rostropovich Foundation 

վիրուլենտություն (ախտածնության աստիճան) 
virulence 

ՄԻԱՎ-ի մակարդակը օրգանիզմում, որը չափորոշվում է արյան անալիզի պոլիմերազ շղթայական ռեակցիայի միջոցով

Վիրուսային հեպատիտ B (ՎՀB) 
HBV / Virus Hepatitis B 

Վիրուսային հեպատիտ C (ՎՀC) 
HCV / Virus Hepatitis 

Անձ, որը որոշ իրադարձությունների կամ փաստերի մասին ունի տեղեկություններ, քանի որ անմիջականորեն ներկա է եղել դրանց: Իրավական համատեքստում՝ այդպիսի տեղեկություններ ունեցող անձ, որը, իրավական տեսանկյունից, ունի այդ տեղեկությունները ընդհանուր իրավասության դատարանում ներկայացնելու հնարավորություն: Ականատես լինել որևէ իրադարձության կամ գործողության։ Իրավական համատեքստում՝ ականատես լինել որևէ գրավոր փաստաթղթային գործիքի, ինչպես, օրինակ՝ համաձայնագրի կամ պայմանագրի կատարմանը։ 

One who has personal knowledge of certain events or facts by direct experience. In the legal context, a person with such knowledge who is legally qualified to present this knowledge in a court of law. To observe some event or action. In the legal context, to observe the execution of a written instrument, such as an agreement or contract.

վկայագրություն, հավաստագրում 
certification 

վճարային հաշվեկշիռ 
balance of payments 

վճարում 
disbursement 

Գործում ներգրավված կողմերի իրավունքների և պարտավորությունների մասին դատարանի կողմից կայացվող վերջնական որոշում։

A court’s final determination of the rights and obligations of the parties in a case.

Վիզա կամ իմիգրացիոն [ներգաղթային] այլ կարգավիճակ ստանալու համար ներկայացվող դիմումի վերաբերյալ որոշում կայացնելու ընթացքում ձեռնարկվող միջոց` նպատակ ունենալով որոշելու դիմողի ներկայացրած տեղեկությունների համապատասխանությունն ու վստահելիությունը: 

Step taken in adjudicating an application for a visa, or other immigration status, in order to determine whether the information presented by the applicant is consistent and believable.

վստահության մթնոլորտի ստեղծում 
confidence building 

Վտանգավոր թափոնների անդրսահմանային փոխադրման և դրանց հեռացման նկատմամբ հսկողություն սահմանելու մասին Բազելի կոնվենցիա 
Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal 

Հեռացման մասին հրաման պարունակող վարչական կամ դատական որոշում կամ ակտ։

Պետության կողմից՝ իր ինքնիշխանության իրականացմանն ուղղված գործողություն, որը կատարվում է քաղաքացի չհանդիսացող անձին այդ պետության տարածքից դեպի նրա ծագման երկիր կամ երրորդ երկիր հեռացնելով՝ նրան իր երկրում ընդունելը մերժելուց կամ մնալու թույլտվությունը դադարեցնելուց հետո։ 

The act of a State in the exercise of its sovereignty in removing an alien from its territory to a certain place after refusal of admission or termination of permission to remain.

Deployed since August 1993 under S/RES/858 (1993) to verify ceasefire between the Government of Georgia and the leadership of Abkhazia. UNOMIG's mandate was expanded following the signing by the parties of the 1994 Agreement on a Ceasefire and Separation of Forces.

UNOMIG came to an end on 15 June 2009 due to a lack of consensus among Security Council members on mandate extension. See SC/9681.