EN | AM

Concluded at Geneva, Switzerland, on 10 October 1980; opened for signature at New York on 10 April 1981; entered into force on 2 December 1983 together with its three Protocols. It is distinct from the convention banning anti-personnel mines (or "Ottawa Convention")
This Convention serves as an umbrella for protocols dealing with specific weapons. The Convention and its annexed Protocols apply in the situations common to the Geneva Conventions of 12 August 1949 for the Protection of War Victims, including any situation described in Additional Protocol I to these Conventions.

Variants: Convention on Conventional Weapons; Inhumane Weapons Convention; Convention on Inhumane Weapons

The percentage of persons (male or female, or both sexes) aged 15 years and over who can, with understanding, both read and write a short simple statement on their everyday lives. Notes are made when a country has a different definition.

չափանիշներ 
criteria 

Միջազգային բնույթի զինված ընդհարման համատեքստում՝ փաստացի մարտական գործողությունների գոտում առանձնացված տարածքներ՝ նախատեսված վիրավոր և հիվանդ մարտիկներին (կոմբատանտ) և ոչ մարտիկներին, ինչպես նաև այդ տարածքում գտնվող և ռազմական գործողություններին չմասնակցող քաղաքացիական բնակչության բոլոր անդամներին՝ շրջակայքում ընթացող ռազմական գործողություններից պաշտպանելու համար։

Պետության այնպիսի վիճակ, երբ զինված ընդհարման ժամանակ այն մասնակցություն չի ունենում վեճին, բայց շարունակում է խաղաղ բանակցություններ վարել հակամարտության կողմերի հետ։

The condition of a State that in times of armed conflict takes no part in the dispute but continues peaceful dealings with the parties to the conflict.

չեղյալ հայտարարում 
annulment 

Պետության կողմից իր տարածք մուտք գործելու թույլտվություն տալը մերժելը։

Refusal to permit entry to the territory of a State.

«Սահմանների հատումն առանց ընդունող պետություն օրինական մուտքի համար անհրաժեշտ պահանջների պահպանման» («Անդրազգային կազմակերպված հանցավորության դեմ» Միավորված ազգերի կազմակերպության կոնվենցիան լրացնող՝ «Ցամաքով, ծովով և օդով միգրանտներին մաքսանենգ ճանապարհով տեղափոխման դեմ» ՄԱԿ-ի 2000 թ. արձանագրության 3(բ) հոդված)։ 

See illegal entry

Defined by Article 73 of the Charter of the United Nations as a territory "whose people have not yet attained a full measure of self-government".
Territories under the purview of the Special Committee of 24.

Չինքնակառավարվող տարածքների մասին հռչակագիր 
Declaration regarding Non-Self-Governing Territories 

չոր անարատ կաթ 
DWM / dried whole milk 

չոր յուղազրկված կաթ 
DSM / dried skimmed milk 

Չորային տարածքների զարգացման կենտրոն 
Drylands Development Centre 

An explosive weapon that has been primed, fused, armed or otherwise prepared for use or used. It may have been fired, dropped, launched, or projected yet remains unexploded, either through malfunction or design or for any other reason. Ammunition consists of artillery shells, artillery rockets or mortar, some of which can dispense submunitions; the warheads (simply known as carrier) are adapted to discharge their payload with a delay or proximity fuse function. Submunition are bomblets or minelets that form part of a cluster bomb or artillery shell payload. A minelet is anything designed to be initiated by its victim. Bomblet is the term normally used to indicate a submunition containing a high explosive designed to detonate on impact or after short delay.

չտարածում (միջուկային զենքի) 
non-proliferation 

չքավորության գործակից՝ որպես բոլոր երեխաների % 
deprivation rate as % of all children 

չքավորության միջին ինտենսիվություն 
average deprivation intensity