EN | AM

Ընդհանուր տերմին, որն ընդգրկում է իրավասու մարմնի կողմից տրամադրվող այն բոլոր փաստաթղթերը, որոնք մեկ այլ երկիր մուտք գործելու համար համարվում են անձի ինքնության ընդունելի ապացույցներ։ Ճամփորդական փաստաթղթերի առավել լայնորեն օգտագործվող ձևերն են անձնագրերը և վիզաները: Որոշ պետություններ նաև ընդունում են ինքնությունը հաստատող որոշակի քարտեր և այլ փաստաթղթեր, ինչպես, օրինակ՝ բնակության (կացության) թույլտվությունները։

Generic term used to encompass all documents which are acceptable proof of identity for the purpose of entering another country. Passports and visas are the most widely used forms of travel documents. Some States also accept certain identity cards or other documents.

Ճամփորդական փաստաթղթեր, որոնք տրամադրվում են փախստականներին ներպետական անձնագրի փոխարեն այն երկրի կողմից, որը միացել է «Փախստականների կարգավիճակի մասին» 1951 թ. կոնվենցիային, որի 28(1) հոդվածի համաձայն՝ «Պայմանավորվող պետություններն իրենց տարածքում օրինական կարգով բնակվող փախստականներին տալիս են ճամփորդական փաստաթղթեր՝ իրենց տարածքից դուրս ճամփորդելու նպա-տակով, եթե ազգային անվտանգությունից և հասարակական կարգի պաշտպանությունից բխող հիմնավոր պատճառներն այլ բան չեն պահանջում, և նշված փաստաթղթերի առնչությամբ կիրառվում են սույն Կոնվենցիայի ցանկի դրույթները։ Պայմանավորվող պետությունները կարող են նման ճամփորդական փաստաթուղթ տալ իրենց տարածքում գտնվող ցանկացած այլ փախստականի...»

Անձ, որը որևէ նպատակով տեղաշարժվում է մեկ վայրից մյուսը:

A person who passes from place to place, for any reason.

ճանապարհային քարտեզ 
road map 

Founded 1 August 1974 and responsible for the technical cooperation aspect of Japan's official development assistance (ODA) programmes; transfer technology and knowledge to serve the socio-economic development of developing countries.

Կենտրոններ, որոնք հոգեբանական և իրավական օգնություն են ցույց տալիս ընտանեկան բռնության ենթարկված կանանց:

Centers where psychological and legal assistance is provided for women.

ճգնաժամի մեջ գտնվող երկրներ 
crisis-ridden states 

A temporary body established and officially sanctioned to investigate and report on patterns of human rights abuses occurring over a period of time in a particular country or in relation to a particular conflict. Truth commissions are intended to provide a full accounting of past atrocities and an official acknowledgement of the corresponding suffering of victims, promote national reconciliation, bolster a new political order and/or legitimize new policies, and provide recommendations on how to prevent a recurrence of such abuses. To the extent that official truth is a step towards a full and inclusive national memory that allows the voices of the victims and survivors to be heard, a truth commission can be a crucial step towards addressing the needs of a transitional society.

It is noteworthy that truth commissions do not have the power to prosecute or punish perpetrators, make judicial pronouncements, or implement the reforms or reparations programs that they may recommend in their reports. Their implementation depends entirely on the will and interest of the political authorities. There have been over 20 truth commissions around the world over the past 25 years.

ճշմարտությունը բարձրաձայնել՝ անկախ հնարավոր վտանգներից, ճշմարտությունն ասել իշխանությունների դեմքին 
speak truth to power 

ճշտում ըստ դեպքերի տարբերության 
case-mix adjustment 

ՃՎԳ / Ճկուն վարկային գիծ 
FCL / Flexible Credit Line