EN | AM

The EFF was established to provide assistance to countries: (i) experiencing serious payments imbalances because of structural impediments; or (ii) characterized by slow growth and an inherently weak balance of payments position. The EFF provides assistance in support of comprehensive programs that include policies of the scope and character required to correct structural imbalances over an extended period. http://www.imf.org/external/np/exr/facts/eff.htm

A segment of a session or conference during which representatives are expected to deliver statements of a general nature or on a topic or topics of their choosing with a relation to the agenda of the body. A general debate is usually open to all members and observers and is based on a pre-established speakers’ list, which gives the order in which speakers are to take the floor.

ընդհանուր բարեկեցություն 
general welfare 

Specifically for the General Assembly, this body includes the elected officers of the given session of the Assembly and the Chairpersons of the Main Committees at that session.

Տե՛ս ժամանակավոր տեղավորման կենտրոն

See holding centre

Նպատակակետ երկիր կամ երրորդ երկիր։ Վերադարձի կամ հայրենադարձության դեպքում՝ նաև ծագման երկիր։ Երկիր, որը, նախագահի, նախարարի և խորհրդարանի կայացրած որոշման հիման վրա համաձայնել է, տարեկան կտրվածքով, ընդունել որոշակի թվով փախստականների և միգրանտների:

Country of destination or a third country. In the case of return or repatriation, also the country of origin. Country that has accepted to receive a certain number of refugees and migrants on a yearly basis by presidential, ministerial or parliamentary decision.

In the case of an external conference, a legally binding agreement between the United Nations and the government of the country concerned setting out the responsibilities of each party in the preparation, organization and conduct of the conference, including staffing and financial aspects thereof.

Պետություն մուտք գործելու իրավունքի շնորհում: Քաղաքացի չհանդիսացող անձը համարվում է «ընդունված», եթե նա անցել է անցակետով (օդային, ցամաքային կամ ծովային) և սահմանապահ ծառայությունների պաշտոնատար անձանցից ստացել է մուտք գործելու թույլտվություն: Լատենտային եղանակով մուտք գործած՝ քաղաքացի չհանդիսացող անձը չի համարվում ընդունված։

The granting of entry into a State. An alien has been “admitted” if s/he passed through a checkpoint (air, land or sea) and is permitted to enter by border officials. An alien who has entered clandestinely is not considered to have been admitted.

Միջազգային հանրային իրավունքում տվյալ տերմինն օգտագործվում է այն պաշտոնական գործողության համար, որով բանակցող կողմերը հաստատում են պայմանագրի ձևը և բովանդակությունը։ Պայմանագիրն ընդունվում է այդ պայմանագրի շուրջ բանակցություններին մասնակցող պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների կամքն արտահայտող կոնկրետ գործողությամբ, այսինքն՝ տեքստի շուրջ քվեարկելով, նախաստորագրելով, ստորագրելով և այլն։ Ընդունումը կարող է լինել նաև մի մեխանիզմ, որն օգտագործվում է պայմանագրի փոփոխությունների կամ պայմանագրով սահմանված կանոնակարգերի ձևն ու բովանդակությունը հաստատելու համար։

"Adoption" is the formal act by which the form and content of a proposed treaty text are established. As a general rule, the adoption of the text of a treaty takes place through the expression of the consent of the states participating in the treaty-making process. Treaties that are negotiated within an international organization will usually be adopted by a resolution of a representative organ of the organization whose membership more or less corresponds to the potential participation in the treaty in question. A treaty can also be adopted by an international conference which has specifically been convened for setting up the treaty, by a vote of two thirds of the states present and voting, unless, by the same majority, they have decided to apply a different rule.

[Art.9, Vienna Convention of the Law of Treaties 1969]

ընթացիկ վերահսկողություն 
routine surveillance 

ընկալունակության բարձրացում, զգայունության բարձրացում 
sensitization 

Ընտանիքի վերամիավորման ու ընտանիքի՝ որպես մեկ ընդհանուր միավորի, միգրացիայի վրա տարածվող ընդհանուր հասկացություն։

Ամենալայն իմաստով՝ մի խումբ անձինք, որոնք սերում են մեկ ընդհանուր նախնուց և կապված են միմյանց հետ ամուսնության կամ բարեկամական կապերով։ «Բոլոր միգրանտ աշխատողների և նրանց ընտանիքների անդամների իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ» 1990 թ. միջազգային կոնվենցիայի (4-րդ հոդված) նպատակներով՝ այդ արտահայտությունը ենթադրում է՝ «անձինք, ովքեր ամուսնացած են միգրանտ աշխատողների հետ կամ նրանց հետ այնպիսի հարաբերություններ ունեն, որոնք, գործող իրավունքի համաձայն, կարող են հավասարվել ամուսնությանը, ինչպես նաև նրանց խնամքի տակ գտնվող երեխաները կամ խնամքի տակ գտնվող այլ անձինք, որոնք համարվում են ընտանիքի անդամներ գործող օրենսդրության համաձայն կամ ըստ համապատասխան պետությունների միջև կնքված երկկողմ կամ բազմակողմ ամաձայնագրերի»։

Persons married to migrant workers or having with them a relationship that, according to applicable law, produces effects equivalent to marriage, as well as their dependent children and other dependent persons who are recognized as members of the family by applicable legislation or applicable bilateral or multilateral agreements between the States concerned (Art.4, International Convention on the Protection of All Migrant Workers and Members of their Families, 1990).

In the Department of Economic and Social Affairs. The focal point within the United Nations system on matters related to family.

Ընտանիքի՝ համատեղ ապրելու և, որպես հասարակության հիմնական միավոր, հարգանքի արժանանալու, պաշտպանություն, աջակցություն ու օժանդակություն ստանալու իրավունք։ Սույն իրավունքը չի սահմանափակվում իրենց սեփական պետությունում բնակվող քաղաքացիներով և պաշտպանվում է միջազգային իրավունքով (օրինակ՝ Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի (1948 թ.) 16-րդ հոդված, «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիայի (1950 թ.) 8-րդ հոդված, Եվրոպական սոցիալական խարտիայի (1961 թ.) 16-րդ հոդված, Եվրոպական սոցիալական խարտիայի (վերանայված) (1996 թ.) 16-րդ հոդված, «Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին» միջազգային դաշնագրի (1966 թ.) 17-րդ և 23-րդ հոդվածներ, «Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների մասին» միջազգային դաշնագրի (1966 թ.) 1-ին հոդված, «Մարդու իրավունքների մասին» ամերիկյան կոնվենցիայի (1969 թ.) 17-րդ հոդված, «Մարդու և ժողովուրդների իրավունքների մասին» աֆրիկյան խարտիայի (1981 թ.) 18-րդ հոդված)։ Դրանում չի ներառվում ընտանիքի վերամիավորման/-վերամիացման իրավունքը, և դա չի համարվում սեփական ընտրությամբ որևէ երկրում որպես ընտանիքի մեկ ընդհանուր միավոր համատեղ ապրելու բացարձակ իրավունք, հատկապես երբ ընտանիքի անդամների համար հնարավոր է բնակություն հաստատել այլ երկրում։

A family’s right to live together and, as a fundamental unit of a society, to receive respect, protection, assistance and support. This right is not limited to nationals living in their own State and is protected by international law (e.g. Art. 16, Universal Declaration of Human Rights, 1948; Art. 8, European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 1950; Art. 16, European Social Charter, 1961; Art. 17 and 23, International Covenant on Civil and Political Rights, 1966; Art. 1, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966; Art. 17, American Convention on Human Rights, 1969).

ընտանիքի պլանավորում 
family planning 

Գործընթաց, որով հարկադիր կամ կամավոր միգրացիայի արդյունքում մասնատված ընտանիքի անդամները վերախմբավորվում են իրենց ծագման երկրից տարբեր այլ երկրում։

Process whereby family members already separated through forced or voluntary migration regroup in a country other than the one of their origin. It implies certain degree of State discretion over admission.

Երկու ծնողներից կամ իրենց նախկին՝ օրինական կամ սովորույթի ուժով առաջնային խնամողներից, բայց ոչ անպայմանորեն մյուս ազգականներից առանձնացված երեխաներ։ Նրանք, հետևաբար, ներառում են այն երեխաներին, որոնց ուղեկցում են ընտանիքի այլ անդամներ։ Եվրոպայում ընտանիքից առանձնացված երեխաների ծրագրի (ԵԸԱԵԾ) շրջանակներում արված 2004 թ. «Պատշաճ գործելակերպի մասին հայտարարության» համաձայն՝ ընտանիքից առանձնացված երեխաները «18 տարին չլրացած այն երեխաներն են, որոնք գտնվում են իրենց ծագման երկրից դուրս և առանձնացվել են իրենց երկու ծնողներից կամ իրենց նախկին՝ օրինական կամ սովորույթի ուժով առաջնային խնամողներից»։ ԵԸԱԵԾ–ի շրջանակներում օգտագործվում է «առանձնացված» այլ ոչ թե «առանց ուղեկցության» տերմինը, քանի որ «թեև ընտանիքից առանձնացված որոշ երեխաներ Եվրոպա են ժամանում «ուղեկցությամբ», նրանց ուղեկցող չափահասները միշտ չէ, որ ի վիճակի են կամ հավակնում են ստանձնելու նրանց խնամելու պատասխանատվությունը»։

Ընտանիքների միջազգային օր 
International Day of Families 

ընտրական հանձնաժողով 
electoral commission 

ընտրողական վիրաբուժություն 
elective surgery 

Ընտրությունների անցկացմանն աջակցության հարցերով բաժանմունք 
Electoral Assistance Division 

ընտրությունների արդյունքների վիճարկում 
contesting the elections 

ընտրությունների կազմակերպման և անցկացման համար պատասխանատու անձնակազմ 
election officials 

ընտրությունների մոնիտորինգ, դիտարկում 
monitoring of elections 

ընտրությունների վերջին փուլ 
run-off election 

ըստ պատվերի 
made-to-order 

ԸՎԽԿՎ / Ընդհանուր վեհաժողովի և խորհրդաժողովների կառավարման վարչություն 
DGACM / Department for General Assembly and Conference Management