EN | AM

Քաղաքականություն, որի հիմքում ընկած է հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում հավասար պայմանների ստեղծումն անձի (անկախ սեռից) ինքնադրսևորման համար:

A policy that is aimed at providing equal conditions for people’s elf-realisation in all spheres of society, regardless of their sex.

Refers to the practice of an ethnic group in military control of a territory seeking to remove members of other ethnic groups through tactics intended to instil a sense of fear, including random or selective killings, sexual assaults, confiscation or destruction of property in order to create ethnically pure enclaves for members of their group.

ԷԺԱՃ / Էրիթրեայի ժողովրդի ազատագրման ճակատ 
EPLF / Eritrean People’s Liberation Front 

Էլ Սալվադորում ՄԱԿ-ի դիտորդական առաքելություն 
ONUSAL / United Nations Observer Mission in El Salvador 

էկոլոգիական հավասարակշռություն 
environmental balance 

Էկոլոգիական հիմքերով միգրանտներն այն անձինք կամ անձանց խմբերն են, որոնք գլխավորապես իրենց կյանքի կամ կենսապայմանների վրա բացասական ազդեցություն ունեցող՝ շրջակա միջավայրի հանկարծակի կամ աստիճանական փոփոխությունների հետևանքով ստիպված են ժամանակավորապես կամ մշտապես լքել իրենց սովորաբար բնակվելու վայրը և տեղափոխվել այլ վայր՝ իրենց երկրում կամ արտերկրում։

Անձինք, որոնք տեղահանվել են իրենց՝ սովորաբար բնակվելու վայրի երկրի շրջանակներում կամ որոնք հատել են միջազգային սահմանը, և որոնց համար իրենց տեղահանման հիմնական, սակայն ոչ անպայմանորեն միակ պատճառը շրջակա միջավայրի վատթարացումը, վնասումը կամ ոչնչացումն է։ Այս տերմինն օգտագործվում է որպես ավելի պակաս վիճելի այլընտրանքային տարբերակ միջազգային իրավունքում որևէ իրավական հիմք կամ ողջամիտ հիմնավորում չունեցող՝ «էկոլոգիական հիմքերով փախստական» կամ «կլիմայական հիմքերով փախստական» հասկացությունների համար՝ նպատակ ունենալով առանձնացնելու էկոլոգիական հիմքերով այն միգրանտների խումբը, որոնց տեղաշարժը բացառապես պարտադրված բնույթ է կրում։

էկոլոգիապես ավելի մաքուր արտադրանք 
cleaner production 

Էկոլոգիապես մաքուր խոհանոցային վառարանների հարցով միջազգային դաշինքի դեսպան 
Ambassador for the Global Alliance for Clean Cookstoves 

էկոհամակարգ 
ecosystem 

Բնապահպանական շարժման և ֆեմինիզմի միաձուլումը. հասարակության վերականգնումը կնոջ նիրհող ներուժի արթնացման և շրջակա միջավայրի բարելավման միջոցով։ 

The merger of environmentalism and feminism; rehabilitation of the society by way of awakening the dormant potential of women and of improving the environment.

Կանանց ազատագրումը տղամարդկանցից հոգեբանական կախվածությունից և, արդյունքում, իրավական, տնտեսական, բարոյական և մշակութային ինքնավարության եւ ազատության ձեռքբերում։ Բառեզրը առաջ է եկել Ֆրանսիական հեղափոխության ժամանակ և լայնորեն շրջանառվում էր 19-րդ դարում Եվրոպայում, ԱՄՆ-ում և Ռուսաստանում։

Liberation of women from the psychological dependence on males and, as a result, gaining legal, economic, moral and cultural autonomy and freedom. The term originated in the period of French Revolution and was in wide circulation in the 19th century in Europe, USA and Russia.

An autonomous organization which works to ensure reliable, affordable and clean energy for its member countries and beyond.
Founded by the Organisation for Economic Co-operation and Development in response to the 1973/4 oil crisis, the Agency’s initial role was to help countries coordinate a collective response to major disruptions in oil supply through the release of emergency oil stocks to the markets.

Էմիգրացիայի (արտագաղթի) դիմող անձ։

Պետությունից մեկնելու կամ դուրս գալու գործողությունը մեկ այլ պետությունում բնակություն հաստատելու նպատակով։

The act of departing or exiting from one State with a view to settle in another. International human rights norms provide that all persons should be free to leave any country, including their own, and that only in very limited circumstances may States impose restrictions on the individual’s right to leave its territory.

Էներգախնայողություն, էներգետիկ ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործում 
energy conservation 

Ջրի հարստացում ազոտի միացությունների միջոցով, որի հետևանքով ջրիմուռների և բուսական աշխարհի առավել բարձր ձևերի արագացված աճը ջրում առկա օրգանիզմների հավասարակշռության և ջրի որակի անցանկալի խախտում է առաջացնում:

Էրիթրեայում հանրաքվեի անցկացումը վերահսկող ՄԱԿ-ի դիտորդական առաքելություն 
UNOVER / United Nations Observer Mission to Verify the Referendum in Eritrea 

Պետության կողմից՝ իր տարածքից դուրս և մեկ այլ պետության իրավազորության սահմաններում հանցագործության համար մեղադրված կամ դատապարտված անձին պաշտոնապես փոխանցելը մյուս պետությանը՝ դատավարության և պատժի իրականացման նպատակով։ Էքստրադիցիայի գործընթացի համար սովորաբար որպես հիմք է ընդունվում ազգային օրենսդրությունը, երկկողմ պայմանագրերը և որոշ դեպքերում՝ բազմակողմ կոնվենցիաները (օրինակ՝ 1957 թ. «Արտահանձնման մասին» եվրոպական կոնվենցիան)։

The formal surrender, generally based on treaty or other reciprocal arrangements, by one State to another of an individual accused or convicted of an offence outside its territory and within the jurisdiction of the other, for the purpose of trial and punishment.